گروه مهندسی پلیمر

_____________________________________

کنگره بین المللی شیمی ایران- سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۵ آبان ۱۴۰۲

بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی ایران- اردیبهشت 1403

متن کامل

🟢کارگروه ترویجی فناوری نانو و انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گلستان برگزار می کند:

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

📣مدرسه بهاره فناوری نانو

🔔بخش اول: آشنایی با مفاهیم پایه و کاربرد های فناوری نانو

متن کامل
۱۲کنگره بین المللی شیمی ایران- سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۵ آبان ۱۴۰۲

بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی ایران- اردیبهشت 1403

متن کامل

🟢کارگروه ترویجی فناوری نانو و انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گلستان برگزار می کند:

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

📣مدرسه بهاره فناوری نانو

🔔بخش اول: آشنایی با مفاهیم پایه و کاربرد های فناوری نانو

متن کامل
۱۲