گروه مهندسی پلیمر

_____________________________________

🟢کارگروه ترویجی فناوری نانو و انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گلستان برگزار می کند:

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

📣مدرسه بهاره فناوری نانو

🔔بخش اول: آشنایی با مفاهیم پایه و کاربرد های فناوری نانو

متن کامل🟢کارگروه ترویجی فناوری نانو و انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گلستان برگزار می کند:

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

📣مدرسه بهاره فناوری نانو

🔔بخش اول: آشنایی با مفاهیم پایه و کاربرد های فناوری نانو

متن کامل