گروه مهندسی پلیمر

_____________________________________

نهمین دوره بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی

۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

 

 

نهمین دوره بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی- 8 اردیبهشت 1403

متن کامل

ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری

۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری-تیر 1403

متن کامل

کسب مقام برتر در دومین جشنواره علمی شهید چمران

۱۱ اسفند ۱۴۰۲

کسب مقام برتر عضو هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان در دومین جشنواره علمی شهید چمران

متن کامل

هفتمین همایش پلیمر ایران به میزبانی دانشگاه گلستان

۲۸ آذر ۱۴۰۲

 همایش پلیمر ایران به میزبانی دانشگاه گلستان برگزار شد

متن کامل

درخشش نام عضو هیات علمی گروه مهندسی پلیمر دانشکده فنی و مهندسی گرگان در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا

۲۸ آذر ۱۴۰۲

درخشش نام  دکتر علیرضا گودرزی در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا

متن کامل
۱۲۳نهمین دوره بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی

۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

 

 

نهمین دوره بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی- 8 اردیبهشت 1403

متن کامل

ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری

۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری-تیر 1403

متن کامل

کسب مقام برتر در دومین جشنواره علمی شهید چمران

۱۱ اسفند ۱۴۰۲

کسب مقام برتر عضو هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان در دومین جشنواره علمی شهید چمران

متن کامل

هفتمین همایش پلیمر ایران به میزبانی دانشگاه گلستان

۲۸ آذر ۱۴۰۲

 همایش پلیمر ایران به میزبانی دانشگاه گلستان برگزار شد

متن کامل

درخشش نام عضو هیات علمی گروه مهندسی پلیمر دانشکده فنی و مهندسی گرگان در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا

۲۸ آذر ۱۴۰۲

درخشش نام  دکتر علیرضا گودرزی در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا

متن کامل
۱۲۳