اعضاء هیات علمی گروه مهندسی پلیمر

الهام آرام
مهندسی پلیمر
امیر بابائی
مهندسی پلیمر
محمدعلی تورنگی
مهندسی پلیمر
هانیه شکی
مهندسی پلیمر
مهدی غفاری
مهندسی پلیمر
علیرضا گودرزی
مهندسی پلیمر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشکده گروه آموزشی پست الکترونیک
الهام آراماستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی پلیمر 
امیر بابائیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی پلیمر 
محمدعلی تورنگیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی پلیمر 
هانیه شکیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی پلیمر 
مهدی غفاریدانشیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی پلیمر 
علیرضا گودرزیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی پلیمر