اعضاء هیات علمی گروه مهندسی پلیمر

الهام آرام
مهندسی پلیمر
امیر بابائی
مهندسی پلیمر
محمدعلی تورنگی
مهندسی پلیمر
مهدی غفاری
مهندسی پلیمر
علیرضا گودرزی
مهندسی پلیمر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشکده گروه آموزشی پست الکترونیک
الهام آراماستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی پلیمر 
امیر بابائیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی پلیمر 
محمدعلی تورنگیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی پلیمر 
مهدی غفاریاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی پلیمر 
علیرضا گودرزیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی پلیمر