اعضاء هیات علمی گروه مهندسی پلیمر

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشکده گروه آموزشی پست الکترونیک
امیر بابائیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
محمدعلی تورنگیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
مهدی غفاریاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
علیرضا گودرزیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر