شورای صنفی اساتید

آشنایی با انجمن صنفي

انجمن صنفی اعضا هیات علمی دانشگاه گلستان تشکلی است صنفی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی که  تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و همه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

اهداف تشكيل اين انجمن عبارتند از:

  1. تبیین ارزش و ارتقا جایگاه واقعی علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه در سطح داخلی و بین‌لمللی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجاد شده در رفع نیازمندی‌های علمی و پژوهشی کشور.
  2. دفاع از حقوق مادی (آموزشی، پژوهشی، معیشتی، رفاهی) و معنوی مشروع و قانونی اعضای هیات علمی دانشگاه.
  3. تلاش جهت طراحی و تحقق نظام جامع شغلی و رفاهی متناسب با شان و منزلت استادان و محققان.
  4. تلاش جهت انگیزش عمومی جامعه علمی در حفظ و رشد شخصیت حقیقی و حقوقی اعضای هیات علمی دانشگاه.
  5. اهتمام به حاکمیت نگرش توسعه حیات فرهنگی انسان‌ها در تمامی شئون و توجه بیشتر به کرامت ذاتی و شرافت وجودی علما و دانشمندان.
  6. ایجاد ارتباط و تعامل بین تشکل‌های مختلف صنفی و رفاهی مرتبط با اعضای هیات علمی دانشگاه.
  7. حمایت از فعالیت علمی-اقتصادی اعضای هیات علمی دانشگاه.

 


تعداد بازدید: 645