شورای صنفی اساتید

شوراي اجرایی

  1. دكتر علی‌اکبر آقایی (رييس شورا)
  2. دكتر محمودرضا چراغعلی (نايب رييس شورا)
  3. دكترطه کوهرخی (دبير شورا)
  4. دكتر عبدالرحمان علیزاده (روابط عمومی)
  5. دكتر نورالدین دبیری (خزانه‌دار)
  6. دکتر مرتضی زنگانه (عضو علی‌البدل)
  7. دكتر حامد رضایی (بازرس انجمن)

تعداد بازدید: 583