گروه آموزشی شیمی

مدیر گروه

علی اکبر دهنو خلجی

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش شیمی معدنی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی اصفهان - کشور ایران


تعداد بازدید: 1056