گروه آموزشی زمین شناسی

انتخاب عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان در زیرکمیته جهانی چینه شناسی اردوویسین

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

Subcommission on Ordovician Stratigraphy

Members:

 • F.G. ACEÑOLAZA (Argentina)
 • G.L. ALBANESI (Argentina)
 • O. FATKA (Czech Republic)
 • D. GOLDMAN (USA)
 • M. GHOBADI POUR (Iran)
 • O. HINTS (Estonia)
 • S.A. LESLIE (USA)
 • A.T. NIELSEN (Denmark)
 • A. SA (Portugal)
 • M.R. SALTZMAN (USA)
 • T. TOLMACHEVA (Russia)
 • T.R.A. VANDENBROUCKE (France)
 • M. WILLIAMS (U.K.)
 • ZHAN Renbin (China)
 • ZHANG Yuandong (China)

http://ordovician.stratigraphy.org/subcommission/


تعداد بازدید: 887