معاونت اداری، مالی و عمرانی

معاون اداری مالی


 نام و نام خانوادگی: منوچهر بابانژاد

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: آمار - گرایش استنباط - مدلهای ساختاری

 مرتبه علمی: دانشیار - پایه ۲۶

سمت: معاون اداری و مالی

شماره تماس : 32303990-017


تعداد بازدید: 1021