معاونت اداری، مالی و عمرانی

شرح وظایف

 شرح وظايف مصوب معاونت اداری، مالی و عمرانی دانشگاه به شرح زير می باشد:

 رسيدگی به اهداف اجرايی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف.

 توزیع و نظارت بر بودجه ها و طرح ها در راستای برنامه های اداری و مالی و عمرانی دانشگاه بر اساس قانون بودجه.

 ايجاد هماهنگی بين فعاليت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.

 نظارت بر انجام وظايف اداری و پشتيبانی در خدمات دهی به واحدهای دانشگاه با توجه به حجم و ميزان حساسيت و ساير عوامل کار آنها.

 اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در دانشگاه در چهارچوب قوانين و مقررات جاری.

 استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن.

 برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با وزارتخانه متبوع و معاونت راهبردی کشور در ارتباط با هماهنگی مسائل اداری و مالی و عمرانی دانشگاه.

 اداره امور رفاهی کارکنان دانشگاه و ايجاد امکانات لازم در آن مورد.

 نظارت بر حسن اداره امور مالی و حسابداری دانشگاه و مراقبت در اجرای صحيح قوانين و مقررات مالی.

 نظارت بر خرید لوازم، وسائل و تجهيزات واحدهای مختلف دانشگاه.

 نظارت بر انجام کليه امور خدمات عمومی، فنی و تأسيساتی و تعميراتی، بهداشتی محيط دانشگاه.

 نظارت بر انجام کليه امور حقوقی دانشگاه، جهت استيفای حقوق دانشگاه در مراجع ذيصلاح.

 ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی لازم در زمينه وظايف مربوطه به مقامات و مراجع ذيربط دانشگاه.

 شرکت در شوراها و جلسات مربوطه جهت اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری و مالی به منظور هماهنگی امور مذکور با ديگر فعاليتهای دانشگاه.

 نظارت بر انجام امور استخدامی و تأمين نياز نيروی انسانی دانشگاه در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظايف مصوب مسئول دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه  به شرح زير می باشد:

 دریافت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه اداری و مالی و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در دفاتر اندیکاتور و اندیکس.

 تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با معاون محترم اداری و مالی و تعیین ساعات ملاقات برای آنها.

 تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به معاون محترم.

 ابلاغ کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد اداری مالی در محلهای مخصوص.

 ابلاغ دستورات صادره معاون محترم اداری و مالی به اشخاص و مدیران میانی و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها.

 آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی معاون محترم.

 تنظیم اوقات جلسات و کمیسیونهائی که در دفتر معاونت محترم اداری و مالی تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه.

 پاسخگوئی به مراجعین و راهنمائی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آن بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است.

 تهیه پیش نویس برخی از نامه ها و گزارشات و جدولهای مختلف به زبان فارسی و محتملاً خارجی.

 استفاده از نرم افزارهای پردازش متن، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی و دورنگار.

 انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل.

 انجام سایر وظایف محوله با نظر مافوق.


تعداد بازدید: 1350