معاونت اداری، مالی و عمرانی

تماس با ما

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت اداری، مالی و عمرانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

1

دکتر منوچهر بابانژاد

معاون اداری، مالی و عمرانی

01732303990

2

عماد دهقان راد

مسئول دفتر

01732303990

3

امید مهدویان

مدیر امور مالی

01732303992

4

میثم غلامی

کارشناس مالی

01732303992

5

محمد مهدی مقصودلو نژاد

کارشناس مالی

01732303992

6

محمداحسان شهرآشوب

عامل ذی حسابی

01732303992

7

صاحب دشتیان

کارشناس مالی

01732303992

8

محمد مهدی نبی زاده

کارشناس مالی

01732303992

9

محسن مغیثی

کارشناس مالی

01732303992

10

هانی سلیمانی

کارشناس مالی

01732303992

11

حسین اسلامی

مدیر اداری و پشتیبانی

01732303993

12

سید جواد جعفری

مسئول انبار

01732223750

13

امین مقصودلو

مسئول امور فضای سبز

---

14

مرتضی مهاجر

مسئول پشتیبانی

01732220776

15

سید جابر میربهبهانی

کارپرداز

01732220776

16

علی جافر

کارپرداز

01732220776

17

دکتر علی اسفندیار

مدیر دفتر حقوقی

01732303998

18

نجیبه میرعلی کتولی

کارشناس اداره حقوقی

01732303998

19

ناصر دیه جی

کارشناس اداره حقوقی

01732303998

20

حمیده قزاق

رئیس اداره کارگزینی

01732303995

21

صادق پاکدامنی

کارشناس کارگزینی

01732303993

22

سیدوحید کاظمی

کارشناس کارگزینی

01732303995

23

احسان زینتی

کارشناس کارگزینی

01732303995

24

مریم مارزلو

کارشناس کارگزینی

01732303995

25

دکتر کامل عبداله نژاد

مدیر طرح و برنامه و تحول اداری

01732303994

26

فرشته کریمی

کارشناس برنامه و بودجه و تحول اداری

01732303994

27

رضا میراب

کارشناس برنامه و بودجه و تحول اداری

01732303994

28

کریم حسنی

مدیر دفتر فنی

01732303997

29

احسان مهاجر

کارشناس دفتر فنی

01732303997

30

دانیال ایلجاری

مسئول تعمیرات و تاسیسات

01732303997

31

مصطفی محمدنژاد

کارشناس دفتر فنی

01732303997

32

زهرا سپهری

مسئول دبیرخانه

01732304012

33

نسرین منصوریان

کارشناس دبیرخانه

01732304012

 


تعداد بازدید: 1717