معاونت اداری، مالی و عمرانی

مسئول دفتر معاونت


نام و نام خانوادگی:  سرکار خانم معصومه شعبانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی

سمت: مسئول دفتر معاونت اداری مالی

آدرس پست الکترونیک  :  m.shabani@gu.ac.ir

 تلفن  : 01732303990


تعداد بازدید: 824