مدیریت امور مالی

کارشناس

نام و نام خانوادگی:  ناصر دیه جی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: حقوق 

سمت: عامل مالی

آدرس پست الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی:  خانم مریم رضوانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی

سمت: کارشناس مالی

آدرس پست الکترونیک  :  

تلفن  :  32303992-017

 

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی مقصودلونژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت

سمت: جمعدار و امین اموال

آدرس پست الکترونیک :  mm.maghsoudlo@gu.ac.ir

تلفن  :  32303992-017

 

نام و نام خانوادگی:  فاطمه زهرا گرزین

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: حسابداری

سمت:  کارشناس مالی 

آدرس پست الکترونیک  : Fzgorzin629@gmail.com

تلفن  :  32303992-017

 

 

نام و نام خانوادگی:  محسن مغیثی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: حسابداری

سمت:  کارشناس مالی 

آدرس پست الکترونیک  : 

تلفن  :  32303992-017

 

نام و نام خانوادگی:  حنظله مومن

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت:  کارشناس درآمد شبانه

آدرس پست الکترونیک  : 

تلفن  :  32303992-017

 

نام و نام خانوادگی:هانی سلیمانی

مدرک تحصیلی: دیپلم

رشته تحصیلی: تجربی

سمت: بایگانی اسناد و امور بانکی

آدرس پست الکترونیک  : 

تلفن  :  32303992-017

 

 

 


تعداد بازدید: 777