مدیریت امور مالی

شرح وظایف

شرح وظایف مدیر مالی       
اعمال نظارت مالی بر رعایت مفاد آیین نامه ها و مصوبات هیات امنا
نگاهداری حساب و تنظیم گزارش ها و صورت های مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی
نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراق بهادار
نگهداری حساب و نظارت بر اموال    
نظارت و کنترل بر وصول درآمدهای اختصاصی و واریز آن ها به خزانه


تعداد بازدید: 335