مدیریت امور مالی

مدیر

نام و نام خانوادگی: عباسعلی عرب عامری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:حسابداری

سمت: مدیر مالی

آدرس پست الکترونیک :

تلفن : 32340159


تعداد بازدید: 510