دانشکده علوم انسانی

اعلام برگزاری نشست صمیمی دانشجویان با مسئولین دانشکده

دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

- شنبه  9/2/96 گروه زبان و ادبیات فارسی ساعت 30/11- مکان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

- دوشنبه  11/2/96  گروه زبان و ادبیات انگلیسی 30/11- مکان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

- سه شنبه 12/2/96 گروه علوم اجتماعی و سیاسی ساعت 30/11 مکان دانشکده علوم انسانی

- چهارشنبه  13/2/96 گروه معارف اسلامی(ارشد)مدیریت بازرگانی و تربیت بدنی 30/11-مکان دانشکده  علوم  انسانی و اجتماعی

- شنبه  16/2/96  گروه جغرافیا ساعت 30/11 مکان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی


  • برچسب ها:
  • نشست دانشجویان مدیران
تعداد بازدید: 132