دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

آدرس دانشکده

ساختمان شماره 1:

علی آباد کتول،کمربندی داخل شهر، چهار راه هنرستان، دانشکده فنی ومهندسی علی آبادکتول ( کارگاه ها و آزمایشگاه ها)

ساختمان شماره 2:

 فاضل آباد،خیابان شهدای گمنام،جنب آتشنشانی، دانشکده فنی ومهندسی علی آبادکتول ( آموزشی و اداری)


تعداد بازدید: 250