دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی

دانشکده فنی و مهندسی علی آباد داری 7 آزمایشگاه تخصصی به شرح ذیل می باشد:

 

 

کارگاه عمومی

 

گروه مهندسی برق

گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی شیمی

آزمایشگاه تخصصی برق

آز-مکانیک خاک

آز- شیمی آلی

 

آز- تکنولوژی بتن

آز-  شیمی تجزیه

 

 

آز-  انتقال حرارت

 


تعداد بازدید: 193