دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

سایت عمومی

سایت عمومی دارای فضایی تقریبأ 50متر مربع مجهز به سیستم های کامپیوتری با مشخصات قابل ملاحظه برای استفاده دانشجویان در نظر گرفته شده است.