دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

شماره های تماس

       شماره های تماس دانشکده فنی و مهندسی علی آبادکتول

 

شماره تماس دانشکده 34266235-017  و 34266236-017

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

دورنگار

1

     دکتر مرتضی زنگانه

رئیس دانشکده

100

---

2

 

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

101

---

3

مجتبی محمودی

مسئول حوزه ریاست و رابط حراست

102

103

4

صدیقه اشرفی

مسئول دبیرخانه و کتابخانه

105

---

5

دانیال ایلجاری

تأسیسات

106

---

6

مهدی زنگانه

کارپردازی

108

107

7

علی نظری کتولی

مسئول امورفرهنگی ورابط تربیت بدنی

109

---

8

عبدالله غیجی

مسئول امور دانشجویی

110

---

9

زهرا اسدی

کارشناس آموزش دانشکده

111

---

10

هاجر کریمی

کارشناس آموزش دانشکده

112

---

11

دکتر قاسم بهلکه

عضو هیأت علمی مهندسی گروه شیمی

114

---

12

دکتر هانیه شکی

عضو هیأت علمی مهندسی گروه شیمی

115

---

13

دکتر نورالدین دبیری

عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

116

---

14

دکتر سیدعباس حسینی جو

عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

117

---

15

دکتر حسین کریمیان

عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی

118

---

16

دکتر نسیبه حاجیلری

مدیر گروه مهندسی شیمی

119

---

17

دکتر مرتضی زنگانه

عضوهیأت علمی گروه مهندسی عمران

120

---

18

دکتر محسن لشکربلوک

مدیرگروه مهندسی عمران

121

---

19

مهندس عبدالمطلب  رستگار

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری

122

---

20

دکتر محمد پروین درآباد

مدیر گروه مهندسی برق

123

---

21

اساتید مدعو

--

125

---

22

انتظامات

--

140

200

 

     

 

 

 

 


تعداد بازدید: 417