معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فرم های آموزشی کارشناسی ارشد

 فرمهای آموزشی کارشناسی ارشد به شرح زیر است:

فرمهای آموزشی کارشناسی ارشد

روندنمای فرمها

پیشنهادیه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روندنمای شماره 1: تصویب پیشنهادیه پایان نامه
فرم شماره 1: تصویب پیشنهادیه پایان نامه روندنمای شماره 2: انتخاب واحد پایان‌نامه تا مرحله آمادگی برای دفاع
فرم شماره 2: گزارش پيشرفت پایان نامه  
فرم شماره 3: آمادگی دفاع از پایان نامه روندنمای شماره 3: مراحل دفاع از پایان نامه
فرم شماره 4: داوری پایان نامه روندنمای شماره 4: راهنماي مراحل دانش‌آموختگي
فرم شماره 5: درخواست برگزاری جلسه دفاع  
فرم شماره 6: درخواست تمدید سنوات  
فرم شماره 7: ارزشیابی پایان نامه  
فرم شماره 8: صورتجلسه دفاع از پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد  
فرم شماره 9: مجوز انتشار پایان نامه  
فرم شماره 10: تحویل نسخه های چاپ شده پایان نامه  
فرم شماره 11: ارزیابی کیفی جلسه دفاع  
فرم پرداخت شهریه و رفع تعهد به آزمایشگاه  

  • برچسب ها:
  • فرم ارشد
تعداد بازدید: 84