معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

  صاحب دشتیان

  مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

   ۳۲۳۲۲۹۰۶

  s.dashtian@gu.ac.ir

شرح وظایف:

 

 

 

 


تعداد بازدید: 197