معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فهرست رشته های دانشگاه

 

دانشکده علوم پایه

دریافت سرفصل
سال  اخذ مجوز
 رشته
مقطع
 گروه آموزشی

فایل

1371

زیست شناسی- علوم گیاهی

کارشناسی

زیست شناسی

فایل

1371

زیست شناسی- علوم جانوری

فایل

1372

زیست شناسی- علوم دریا

فایل

1376

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

کارشناسی ارشد

فایل

1388

زیست شناسی- بیوشیمی

فایل

1389

زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری

فایل

1389

زیست شناسی- بیوسیستماتیک

فایل

1395

زیست شناسی- سیستماتیک و بوم شناسی

فایل

1387

زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

دکتری

فایل

1378

زمین شناسی

کارشناسی

زمین شناسی

فایل

1386

زمین شناسی- اقتصادی

کارشناسی ارشد

فایل

1388

زمین شناسی- تکتونیک

فایل

1395

زمین شناسی- زیست محیطی

فایل

1390

زمین شناسی-تکتونیک

دکتری

فایل

1388

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی

ریاضی

فایل

1386

ریاضی-محض

کارشناسی ارشد

فایل

1391

ریاضی-محض

دکتری

فایل

1388

آمار و کاربردها

کارشناسی

آمار

فایل

1387

آمارریاضی

کارشناسی ارشد

فایل

1386

فیزیک

کارشناسی

فیزیک

فایل

1388

فیزیک-حالت جامد

کارشناسی ارشد

فایل

1391

فیزیک -هسته ای

فایل

1393

فیزیک- نجوم

فایل

1387

شیمی کاربردی

کارشناسی

شیمی

فایل

1387

فیتوشیمی

کارشناسی ارشد

فایل

1389

شیمی فیزیک

فایل

1390

شیمی-پلیمر

فایل

1393

شیمی تجزیه

فایل

1391

فیتوشیمی

دکتری

فایل

1384

علوم کامپیوتر

کارشناسی

علوم کامپیوتر

 

دانشکده علوم انسانی

سرفصل

سال اخذ مجوز

نام رشته

مقطع

نام گروه آموزشی

 

1387

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

 

1395

آموزش زبان انگلیسی

 

1393

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد

 

1387

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی

 

1389

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

 

1387

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

کارشناسی

جغرافیا

 

1387

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

1394

جغرافیا

 

1387

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

 

1391

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

1394

اقلیم شناسی-مخاطرات آب و هوایی

 

1394

جغرافیا-مخاطرات محیطی

 

1394

علوم ورزشی

کارشناسی

علوم ورزشی

 

1392

تاریخ انقلاب اسلامی

کارشناسی ارشد

معارف

 

1392

شیعه شناسی-جامعه شناسی

 

1392

شیعه شناسی-کلام

 

1395

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

مدیریت

 

1387

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی

علوم اجتماعی

 

1387

علوم اجتماعی- پژوهشگری

 

1394

روابط عمومی

 

1395

حقوق

کارشناسی

حقوق

 

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

سرفصل

سال اخذ مجوز

نام رشته

مقطع

نام گروه آموزشی

 

1387

مهندسی برق- کنترل

کارشناسی

 

 

برق

 

1391

مهندسی برق-الکترونیک

 

1394

مهندسی برق

 

1391

مهندسی برق-الکترونیک

کارشناسی ارشد

 

1394

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

 

1394

مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

 

1394

مهندسی برق-مکاترونیک

 

1387

مهندسی عمران

کارشناسی

عمران

 

1392

مهندسی عمران-حمل و نقل

کارشناسی ارشد

 

1394

مهندسی عمران- ژئوتکنیک

 

1395

مهندسی عمران-سازه

 

1387

مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

کارشناسی

پلیمر

 

1394

مهندسی پلیمر

 

1392

مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

کارشناسی ارشد

 

1394

مهندسی پلیمر-فراورش

 

1387

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی

کامپیوتر

 

1394

مهندسی کامپیوتر

 

1393

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی ارشد

 

1392

مهندسی مکانیک

کارشناسی

مکانیک

 

1388

مهندسی معماری

کارشناسی

معماری

 

1392

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

 

1395

ارتباط تصویری

کارشناسی

ارتباط تصویری

 

1395

مهندسی صنایع

کارشناسی

صنایع

 

دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

سرفصل

سال اخذ مجوز

نام رشته

مقطع

نام گروه آموزشی

 

1392

مهندسی برق -الکترونیک

کارشناسی

برق

 

 

1394

مهندسی برق

 

1388

مهندسی عمران

کارشناسی

عمران

 

1388

مهندسی شیمی

کارشناسی

شیمی

 

1395

مهندسی شیمی- فرایندهای جداسازی

کارشناسی ارشد

 

1392

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی

کامپیوتر

 

1394

مهندسی کامپیوتر

 

1387

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

 

1387

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

نقشه برداری

 


تعداد بازدید: 158