مدیریت امور فرهنگی

کارگاه آموزشی روزنامه نگاری

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی اصول  روزنامه نگاری

 

دربخشهای :

گزارش

خبر

مصاحبه

مقاله نویسی

حقوق نشریات

زمان : یکشنبه  17/12/  99  ساعت 17 الی 19

https://adobe3.gu.ac.ir/r35muuyfsalj/لینک کلاس  

 حضور مدیران مسئول وسردبیران متقاضی مجوز انتشار نشریه الزامی است .


تعداد بازدید: 721