مدیریت امور فرهنگی

کارشناسان

 نام و نام خانوادگی  حسین عاشور
 مدرک تحصیلی  کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی  زبان و ادبیات فارسی
 سمت  کارشناس کانون های فرهنگی و  اردوهای دانشجویی
 پست الکترونیک  h.ashoor@gu.ac.ir

 

 نام و نام خانوادگی عباس عرب عامری 
 مدرک تحصیلی  کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی حسابداری 
 سمت  کارشناس تشکل های اسلامی و نشریات دانشجویی
 پست الکترونیک a.arabameri@gu.ac.ir

 

 نام و نام خانوادگی مریم گرزین   
 مدرک تحصیلی کارشناسی 
 رشته تحصیلی ریاضی 
 سمت  کارشناس انجمن های علمی
 پست الکترونیک m.gorzin@gu.ac.ir

تعداد بازدید: 1632