مدیریت امور فرهنگی

کارشناسان

 نام و نام خانوادگی

صادق پاکدامنی
 مدرک تحصیلی  کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی مدیریت مالی
 سمت  کارشناس تشکل های اسلامی و نشریات دانشجویی
 پست الکترونیک  

 

 نام و نام خانوادگی طاهره اصغری  
 مدرک تحصیلی  کارشناسی 
 رشته تحصیلی فناوری اطلاعات
 سمت  کارشناس کانون های فرهنگی و اردوهای دانشجویی
 پست الکترونیک  

 

 نام و نام خانوادگی مریم گرزین 
 مدرک تحصیلی کارشناسی 
 رشته تحصیلی ریاضی 
 سمت  کارشناس انجمن های علمی
 پست الکترونیک m.gorzin@gu.ac.ir

تعداد بازدید: 4278