مدیریت امور فرهنگی

معرفی مدیریت امور فرهنگی

نام و نام خانوادگی: عبدالرحمان علیزاده

 مدرک تحصیلی: دکتری

  رشته تحصیلی: علوم ارتباطات

   مرتبه علمی: استادیار

سمت: مدیر امور فرهنگی

 

فرهنگ روح دانشگاه است

فرهنگ، مايه هاي فکري و ارزشي يک جامعه است که اساس کنش هاي انساني قرار مي گيرد و شامل باورها، شناخت ها، رفتارها، گرايش ها و کردارها است در سال هاي اخير فرهنگ بيش از پيش مورد توجه انديشمندان و متفکران قرار می­گیرد.

دانشگاه به جهات متعددي نقش فرهنگ سازي را به عهده داردکه اين فرهنگ سازي نه به معناي دگرگوني فرهنگ موجود يا خلق فرهنگ جديد بلکه به معناي تمرکز بر ارزيابي فرهنگ ها ي ديگر و انتخاب و معرفي وجوه هماهنگ آنها با ساختار فرهنگ بومي است.

از اين رهگذر نهاد دانشگاه مي تواند با ابزار آموزش به نقد فرهنگي و اجتماعي همت گمارد. دانشگاه با پرورش دادن انسان­هاي توانا و فرهيخته و آموزش نخبگان و برگزيدگان يک جامعه، يکي از مهمترين نهادهاي آموزشي در توسعه فرهنگي است. از اینرو مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه به عنوان متولی این امر با بسترسازي مناسب نقش پشتيباني از حوزه هاي علمی، فرهنگی، سیاسی و مطبوعاتی دانشجویان را به عهده داشته و با حفظ و ارتقاء نقش حمايتي خویش درحوزه هاي تحت نظارت، در راستاي ايجاد محيطي مطلوب براي محقق ساختن اهداف ذیل همواره گام برداشته است. اين مدیریت همواره از طریق ارتباط مستقيم با دانشجويان، هدايت كليه امور آنها را در مقوله­های ذکر شده و در راستای مقررات وضوابط مصوب بر عهده دارد.

مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه گلستان وابسته به حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگی دانشگاه مي­باشد که کلیه امور مربوط به تشکل­های علمی، فرهنگی، سیاسی و نشریات دانشجویی توسط مدیر و 3 کارشناس این مجموعه صورت می گیرد.

 


تعداد بازدید: 1395