مدیریت امور فرهنگی

معرفی مدیریت امور فرهنگی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی محمدی نژاد

 مدرک تحصیلی: دکتری

  رشته تحصیلی: ادبیات عرب

   مرتبه علمی: استادیار

سمت: مدیر امور فرهنگی

 

 

 


تعداد بازدید: 4059