مدیریت امور فرهنگی

تائیدیه گواهی های مدیریت فرهنگی اجتماعی دانشگاه گلستان

 

 

گواهی صادر شده به شماره 12520 مورد تایید مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گلستان

می باشد.


تعداد بازدید: 532