مدیریت امور فرهنگی

دریافت تندیس سریعترین تیم مسابقات ملی ژئووال توسط دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران دانشگاه گلستان با سرپرستی آقای دکتر علیرضا طبرسا

شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

🏅🏅🏅🏅🌸🌸 دریافت تندیس سریعترین تیم مسابقات ملی ژئووال توسط دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران دانشگاه گلستان با سرپرستی آقای دکتر علیرضا طبرسا🌷🌷 مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گلستان


تعداد بازدید: 548