پژوهشکده مخاطرات محیطی

مفهوم مخاطرات محیطی

مفهوم مخاطرات محیطی:
سیل، زلزله، زمین لغزش، خشکسالی، بیماری های فراگیر، تنش های اجتماعی و سایر عوامل طبیعی که باعث به خطر افتادن سلامتی و دارایی یک جامعه می شوند را مخاطرات محیطی گوییم.


تعداد بازدید: 609