پژوهشکده مخاطرات محیطی

طرح های خاتمه یافته

1- نام طرح :  مطالعات جمع آوری آب سطحی محله نوده کتول شهر علی آبادکتول

کارفرما: شهرداری علی آبادکتول

2-نام طرح:  ایجاد رویکرد حفاظتی آزمایشگاهی برای سمندر پاراداکتیلودون پرسیکوس گرگانسیس در ایران

نام کارفرما:موسسه آمفی بیان آرک

 

 


تعداد بازدید: 113