پژوهشکده مخاطرات محیطی

اهداف پژوهشکده مخاطرات محیطی

1. هدایت و ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی به سمت اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی و فناوری منطقه و کشور

2. ایجاد زمینه برای انجام پژوهش‌های کلان و میان رشته‌ای

3. ارتقای کیفیت و هم‌افزایی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری برای تحقق اهداف برنامههای راهبردی مصوب 

4. استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص برای تشکیل گروه های پژوهشی کارآمد

5. بسترسازی مناسب برای هدایت پژوهش ها در راستای ایجاد فناوری به منظور پاسخ گویی به نیازهای جامعه و کاربردی شدن و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی 

6. تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه، با اولویت کسب ثروت از فعالیت‌های پژوهش و فناوری، جذب اعتبارات پژوهشی خارج از دانشگاه و افزایش نقش دانشگاه در توسعه علمی

7. ایجاد هم افزایی به منظور انجام پژوهشهای بنیادین پایدار و ایجاد دانش در یک یا چند حوزه، تقویت فرهنگ فعالیت هاي مشترك پژوهشی و جهت دهی فعالیتهاي پژوهشی دانشگاه  

8. مدیریت بهینه دانش و پتانسیل‌های موجود پژوهشی و استفاده موثر از ظرفیت هاي پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی

9. ایجاد ارتباط موثر با بخشهاي مختلف اقتصادي، صنعتی و حمایتی و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه


تعداد بازدید: 119