پژوهشکده مخاطرات محیطی

اهداف پژوهشکده مخاطرات محیطی

1- هدایت و ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی به سمت اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی و فناوری منطقه و کشور

 

2- ایجاد زمینه برای انجام پژوهش‌های کلان و میان رشته‌ای

 

3- ارتقای کیفیت و هم‌افزایی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری برای تحقق اهداف برنامههای راهبردی مصوب 

 

4- استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص برای تشکیل گروه های پژوهشی کارآمد

 

5- بسترسازی مناسب برای هدایت پژوهش ها در راستای ایجاد فناوری به منظور پاسخ گویی به نیازهای جامعه و کاربردی شدن و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی 

 

6- تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه، با اولویت کسب ثروت از فعالیت‌های پژوهش و فناوری، جذب اعتبارات پژوهشی خارج از دانشگاه و افزایش نقش دانشگاه در توسعه علمی

 

7- ایجاد هم افزایی به منظور انجام پژوهشهای بنیادین پایدار و ایجاد دانش در یک یا چند حوزه، تقویت فرهنگ فعالیت هاي مشترك پژوهشی و جهت دهی فعالیتهاي پژوهشی دانشگاه  

 

8- مدیریت بهینه دانش و پتانسیل‌های موجود پژوهشی و استفاده موثر از ظرفیت هاي پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی

 

9- ایجاد ارتباط موثر با بخشهاي مختلف اقتصادي، صنعتی و حمایتی و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه


تعداد بازدید: 261