پژوهشکده مخاطرات محیطی

رئیس پژوهشکده مخاطرات محیطی

محسن لشکربلوک

عضو هیات علمی دانشگاه گلستان، گروه مهندسی عمران

سوابق آموزشی

کارشناسی ارشد (1385-1383 ):عمران-طراحی سازههای هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ايران٬ معدل 01.17 - دانشجوی ممتاز

دکترا (1392-1387 ):عمران- مهندسی آب، دانشگاه علم و صنعت ايران٬ معدل 43.18- دانشجوی ممتاز

مقالات منتشر شده در مجالت معتبر علمی:

[1] M. Lashkarbolok, “Fluid-structure interaction in thin laminated cylindrical pipes during water hammer,” Compos. Struct., vol. 204, pp. 912–919, Nov. 2018.

[2] M. Lashkarbolok, E. Jabbari, and J. Westerweel, “A least squares based meshfree technique for the numerical solution of the flow of viscoelastic fluids: A node enrichment strategy,” Eng. Anal. Bound. Elem., vol. 50, pp. 59–68, Jan. 2015.

[3] M. Lashkarbolok, S. Izadi, H. Alemi, and S. Drost, “An implicit rheological model for numerical simulation of generalized Newtonian fluids,” Korea-Australia Rheol. J., vol. 27, no. 2, pp. 105–111, May 2015.

[4] M. H. Afshar and M. Lashckarbolok, “Collocated discrete least-squares (CDLS) meshless method: Error estimate and adaptive refinement,” Int. J. Numer. Methods Fluids, vol. 56, no. 10, pp. 1909–1928, Apr. 2008. 

[5] M. H. Afshar, M. Lashckarbolok, and G. Shobeyri, “Collocated discrete least squares meshless (CDLSM) method for the solution of transient and steady-state hyperbolic problems,” Int. J. Numer. Methods Fluids, vol. 60, no. 10, pp. 1055– 1078, Aug. 2009.

[6] M. Naghian, M. Lashkarbolok, and E. Jabbari, “Numerical simulation of turbulent flows using a least squares based meshless method,” Int. J. Civ. Eng., vol. 15, no. 1, pp. 77–87, Jan. 2017.

[7] M. Lashckarbolok and E. Jabbari, “Collocated discrete least squares (CDLS) meshless method for the stream function-vorticity formulation of 2D incompressible Navier–Stokes equations,” Sci. Iran., vol. 19, no. 6, pp. 1422– 1430, Dec. 2012. 

[8] M. Lashckarbolok and E. Jabbari, “Collocated Discrete Least Squares (CDLS) meshless method for the simulation of power-law fluid flows,” Sci. Iran., vol. 20, no. 2, pp. 322–328, Apr. 2013

[9] M. Lashckarbolok, E. Jabbari, and K. Vuik, “A node enrichment strategy in Collocated Discrete Least Squares meshless method for the solution of generalized Newtonian fluids flow,” Sci. Iran., vol. 21, no. 1, pp. 1–10, Feb. 2014.

[10] A. Tabarsa and M. Lashkarbolok, “A numerical investigation on the effect of the temperature in the seepage calculation,” Sci. Iran., vol. 0, no. 0, pp. 0–0, May 2018.

[11] O. Nikmehr and M. Lashkarbolok, “A Numerical Investigation on the Torsional Rigidity of Bars with Functionally Graded Material (FGM) Cross Sections Weakened by Cracks,” Iran. J. Sci. Technol. Trans. Civ. Eng., pp. 1–7, Aug. 2018.

[12 [افشار م. و لشکربلوک م. " ارائه براورد کننده خطا در روش بدون شبکه کمینه مربعات گسسته همپوش"، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی عمران مدرس، 1

[13 [کریمی س.، لشکربلوک م. و جباری ا. " وزندهی تطبیقی دوبعدی در روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته همپوش" ، نشریه علمی پژوهشی هیدرولیک، 13

[14 [لشکر بلوک م. نیکمهر م.، نوروزی ب. و عابدین ا. " تحلیل تنش های برشی ناشی از پیچش مقاطع منشوری با استفاده از روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته همپوش"، مجله علمی پژوهشی مکانیک سازهها و شارهها، 1

[15 [لشکربلوک م. و طبرسا ع. "بررسی اثر لنزهای ماسه ای در نشست تحکیمی خاکهای رسی با کمک روش عددی بدون شبکه"، مجله علمی پژوهشی شریف، 1

 


تعداد بازدید: 167