پژوهشکده مخاطرات محیطی

مدیر گروه پژوهشی هیدروانفورماتیک

 

 

 

سوابق تحصيلی و کاری (CV)

 

تاريخ تولد:22/4/ 1359

نام خانوادگي: زنگانه

 نام: مرتضی

وضعيت سربازی: معافيت دائم                      

                                   

تحصيلات:

1385-1391- دکتری مهندسی عمران-آب (مهندسی سواحل و سازه های دريايی)، دانشگاه علم و صنعت ايران ((www.iust.ac.ir

1382-1384- کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب (مديريت منابع آب)، دانشگاه علم و صنعت ايران (www.iust.ac.ir)

1378-1382- کارشناسی مهندسی عمران-عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان (www.iut.ac.ir)

 آدرس الکترونيکی:

E-mail: zanganeh.morteza@gmail.com                                                                                       E-mail: m.zanganeh@gu.ac.ir

زمينه هاي کاري:

 • طراحی سازه‌ای و هيدروليکی آبگير آب شيرين کن و نيروگاه
 • طراحی بنادر، سازه‌های ساحلی و دريايی با رويکرد سازه‌ای و هيدروليکی  
 • مدل‌سازی مکانيزم رسوبات چسبنده و دانه‌ای
 • طراحی بهينه سيستم هاي هيدروليکي با استفاده از الگوريتم ها بهينه سازي
 • طراحی شبکه‌های جمع‌آوری آب سطحی و فاضلاب شهری
 • طراحی سيستم‌های کنترل سيلاب حوضه‌های آبخيز با رويکرد سازه‌ای و مديريتی
 • اندازه گيري دبي جريان در کانال هاي باز
 • مديريت منابع آب و طراحی سيستم‌های برقابی و تعيين ظرفيت سدها با رويکرد انرژی و آب‌دهی مطمئن

 

دانش نرم‌افزاري:

 • نرم ‌افزار‌هاي عمومي: Excel، power point، Word، 2D AUTOCAD، ATUOCAD 3D، 3DCIVIL DESKTOP
 • نرم ‌افزار‌های سازه‌ای:SAP 2000  ،SAFE 2000 و ETABS 2000، SECTION BUILDER  و SACS
 • نرم افزارهاي آبی: RAS-HEC، SWMM-MIKE ،SEWER،LOOP، HEC-HMS، SEWERCAD،WATERCAD ،MINITAB، MODSIM، HAMMER، PLAXIS، MODFLOW،MIKE3، (SW-FM) MIKE-21، SURFER، FLOW3D، GEOSTUDIO
 • نرم افزار های بهينه سازی: LINGO 8
 • نرم افزارهای برنامه نويسی: MATLAB 7، FORTRAN 90، QUICK BASIC، C
 •  آشنايي با نرم افزار هاي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ARC-GIS   

 

تجربيات كاري:

- کارشناس شرکت مهندسين مشاور شالوده خاک، 1/3/1393- 1/3/1395

- عضو هيات علمي دانشگاه گلستان، دانشکده فني و مهندسي علي آباد، 14/11/1391- تاکنون

- شرکت سازه پردازی ايران        1/7/1390-1/9/1391

- شرکت مهندسی مشاور شمال   1/7/1387-1/7/1390

 

پروژه جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهر های استان کردستان

نقش در اين پروژه: کارشناس ارشد

كارفرما: استانداری کردستان

مشاور: معاونت پژوهشی دانشگاه علم وصنعت ايران

 

1/1/13821/1/1383

 

پروژه آزمايش های مکانيکی خاک در wetland  های استان کردستان  

كارفرما: استانداری کردستان

نقش در اين پروژه: کارشناس ارشد

مشاور: معاونت پژوهشی دانشگاه علم وصنعت ايران

1/1/13851/3/1383

 

پروژه ارزيابی عملکرد سازه کنترل سيلاب نوکنده و تاثير آن بر سيلاب آبان 1387

كارفرما: اداره کل منابع طبيعی و مديريت آبخيزداری گلستان

نقش در اين پروژه: کارشناس ارشد، مديريت پروژه

مشاور: شرکت مهندسين مشاور ساز آب گلستان

 

1/1/13871/3/1383

 

پروژه مديريت حوزه های آبخيز استان گلستان (زيارت گرگان، سياه مرزکوه علی آباد) با رويکرد سازه ای   

كارفرما: اداره کل منابع طبيعی و مديريت آبخيزداری گلستان

نقش در اين پروژه: کارشناس ارشد، مديريت پروژه

مشاور: شرکت مهندسين مشاور شمال

 

1/7/13871/5/1388

 

پروژه انتقال آب خليج فارس به آب شيرين کن قلعه قاضی (مطالعات فاز يک)   

كارفرما: وزارت نيرو

 1/4/13891/6/1389         نقش در اين پروژه: کارشناس ارشد، طراح

مشاور: معاونت پژوهشی دانشگاه خواجه نصير طوسی

 

گزارش توجيهي ملاحظات بهره برداري معدن شن و ماسه شهرستان علي آبادکتول

كارفرما: انجمن شن و ماسه استان گلستان

16/12/138930/1/1390     نقش در اين پروژه: کارشناس ارشد

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور شمال

طراحی سيستم آبگير آب عميق آب شيرين کن قشم و حوضچه آبگير

كارفرما: شرکت مپنا

1/7/138930/1/1390     نقش در اين پروژه: طراح هيدروليک

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور سازه پردازی ايران

مطالعات انسداد مرز در درياچه هامون با دايک و طراحی پل‌های دسترسی به منظور ارتباط آبی در درياچه

كارفرما: فرماندهی مرزبانی

1/7/13901/12/1390     نقش در اين پروژه: طراح هيدروليک و کارشناس سواحل و سازه های دريايی

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور سازه پردازی ايران

مطالعات لايروبی و رسوب پروژه توسعه اسکله خدمات بندری و بازرگانی بوشهر (CPS)

كارفرما: سازمان خدمات بندری

1/7/138930/1/1390     نقش در اين پروژه: کارشناس ارشد سواحل و سازه های دريايی

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور سازه پردازی ايران

مطالعات لايروبی و رسوب پروژه توسعه اسکله Gulf agency

كارفرما: سازمان بنادر

15/1/139120/2/1391     نقش در اين پروژه: کارشناس ارشد سواحل و سازه های دريايی

مشاور: شرکت مهندسين مشاور سازه پردازی ايران

مطالعات و بررسی موج‌شکن‌های پروژه بنادر (شيو، بيردف و مقام) کوچک برتعادل رسوب

كارفرما: سازمان بنادر و کشتی رانی

1/11/13901/12/1390     نقش در اين پروژه: کارشناس ارشد سواحل و سازه های دريايی

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور سازه پردازی ايران

مطالعات طراحی سازه‌ای سد خاکی کرند استان گلستان با استفاده از نرم افزاز Plaxis

كارفرما: جهاد کشاورزی استان گلستان

1/9/13901/2/1391        نقش در اين پروژه: کارشناس سازه

  مشاور: شرکت خدمات مهندسی مشاور شمال 

بررسی پخش حرارت خروجی آب گرم پتروشيمی چابهار و تاثير آن بر آبگير

كارفرما: شرکت نبکو

1/4/13911/5/1391         نقش در اين پروژه: کارشناس ارشد سواحل و سازه های دريايی

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور سازه پردازی ايران

مطالعات اوليه رسوب گذاری و چرخش آب در پشت جزيره جاده دريايی کنار گذر رامسر

كارفرما: سازمان بنادر وکشتيرانی 

25/4/13911/5/1391     نقش در اين پروژه: کارشناس ارشد سواحل و سازه های دريايی

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور سازه پردازی ايران

مطالعات سيستم آبگير و تخليه پساب در پروژه انتقال آب دريای خزر به فلات مرکزی ايران (مطالعات فاز يک)

كارفرما: شرکت آب و نيروی ايران 

1/4/139130/12/1392     نقش در اين پروژه: کارشناس ارشد سواحل و سازه های دريايی

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور مهاب قدس

مطالعات آبگیري از رودخانه چنگوله در پروژه استخراج نفت  از ميدان نفتي آذر

كارفرما: وزارت نفت 

1/3/139330/12/1393     نقش در اين پروژه: طراح

  مشاور: مهندسين مشاور شالوده خاک

مطالعات هيدرولوژي و مهندسي رودخانه جاده آزاد شهر-شاهرود با رويکرد کنترل رسوب و سيلاب

كارفرما: اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان

1/3/139330/12/1393     نقش در اين پروژه: طراح

  مشاور: مهندسين مشاور شالوده خاک

مطالعات مفهومي آبگيري از درياي خزر به منظور توسعه شيلات در حاشيه گرگان رود

كارفرما: اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان

1/3/139330/12/1393     نقش در اين پروژه: طراح

  مشاور: شرکت خدمات مهندسي مشاور شمال

مطالعات آبگيري از درياي عمان در منطقه کنارک با استفاده از چاه­هاي ساحلي

كارفرما: نیروي دريايي جمهوري اسلامي ايران 

1/3/139330/12/1393     نقش در اين پروژه: طراح

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور دزاب

 

مطالعات طراحي ديوار حفاظت ساحلي در بندر سيراف (بندر طاهري)

كارفرما: شهرداري سيراف  

1/3/139730/12/1397     نقش در اين پروژه: طراح

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور آب وخاک گستران فارس

مطالعات طراحي جتي سیادي رود شور بوشهر

كارفرما: نیروي دريايي جمهوري اسلامي ايران 

1/3/139730/12/1396     نقش در اين پروژه: طراح

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور آب وخاک گستران فارس

مطالعات اندازه گيري منابع و مصارف آب استان گلستان

كارفرما:  شرکت آب منطقه اي گلستان  

1/3/139630/12/1397     نقش در اين پروژه: طراح

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور شرکت خدمات مهندسي مشاور شمال

مطالعات ارزيابي ملاحظات زيست محيطي معدن شن و ماسه سایت آق امام آزاد شهر

كارفرما:  شرکت آب منطقه اي گلستان  

1/3/139630/12/1397     نقش در اين پروژه: طراح

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور شرکت خدمات مهندسي مشاور شمال

مطالعات هواشناسي و هيدورلوژي پروژه آبخيزداري در حوضه آبخيز چهار باغ

كارفرما:  شرکت آب منطقه اي گلستان  

1/3/139630/12/1397     نقش در اين پروژه: طراح

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور شرکت خدمات مهندسي مشاور شمال

مطالعات آبگرفتگي شهرک صنعتي آق قلا

كارفرما:  شرکت شهرک هاي صنعتي استان گلستان   

1/3/139730/12/1398     نقش در اين پروژه: طراح

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور شرکت خدمات مهندسي مشاور شمال

مطالعات چاره انديشي آبشستگي پا پل فاضل آباد 

كارفرما:  اداره راهداري استان گلستان

1/3/139630/12/1397     نقش در اين پروژه: طراح

  مشاور: شرکت مهندسين مشاور شرکت خدمات مهندسي مشاور شمال

 

 

توانايي در انگليسي :

- خواندن و درك مطلب متن‌هاي عمرانی: عالي

- نوشتن، شنيدن و صحبت كردن: عالی 

- نمره 50  MCHE

 

  تجربيات اجرايي:

- رئيس دانشکده فني و مهندسي، دانشکده فني و مهندسي علي­آباد، دانشگاه گلستان ، 19/12/1397تا کنون     

- معاون آموزشي وپژوهشي، دانشکده فني و مهندسي علي­آباد، دانشگاه گلستان،  8/03/139619/12/1396  

- مدير گروه مهندسي عمران، دانشکده فني و مهندسي علي­آباد، دانشگاه گلستان 26/7/139305/10/1395      

- مسئول راه اندازي آزمايشگاه مکانيک سیالات و هيدروليک و آزمايشگاه تکنولوژي بتن، دانشکده فني و مهندسي علي­آباد، دانشگاه گلستان   

 

 

علاقه‌مندي‌ها :

- برنامه ريزي منابع آب

- طراحی بهينه سيستم های برقابی همراه با سيستم کنترل کننده ضربه قوچ

-  طراحی سازه های ساحلی و دريايي

- تحقيقات ميداني مرتبط با مهندسی سواحل

- طراحی سازه‌های هيدروليکی

- طراحی شبکه‌های توزيع آب شهری، تصفيه خانه، طراحی شبکه جمع آوری آب سطحی و فاضلاب

- طراحی مخازن هوايی و زمينی آب

- مقاوم سازی خطوط لوله انتقال و مخازن آب

 

 

تجربيات آموزشی :

- حل تمرين هيدروليک، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1385-1388

- حل تمرين مبانی هيدروليک دريا و طراحي سازه های دريايی، کارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1388

- تدريس در دانشگاه گلستان، (مکانيک سيالات ، تحليل سازه ها، رسم فني و نقشه کشي ساختمان و تکنولوژي بتن، مهندسي آب و فاضلاب و پروژه، هيدروليک و آزمايشگاه، مهندسي محيط زيست و مقاومت مصالح)

-آلودگي آب، کارشناسي ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان

 

 

دوره های آموزشی به عنوان شرکت کننده:

 •  دوره تکنولوژی بتن، شرکت وند شيمی، 1382-1383
 •  دوره آموزش سه بعدی AUTOCAD، مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی اصفهان، 1380
 • دوره آموزش، PLAXIS، موسسه توسعه ارشد اميرکبير، مقدماتی و پيشرفته، تابستان 1389
 • دوره آموزش، SACS، موسسه توسعه ارشد اميرکبير، مقدماتی و پيشرفته، تابستان 1391
 • دوره آموزش زبان، موسسه کيش، 1385-1387
 • دارای پروانه نظام مهندسی، (محاسبات و نظارت)، استان گلستان، پايه سه
 • دارای پروانه ISO، شرکت مهندسين مشاور سازه پردازی، پاييز 1390
 • دوره آموزشي گودبرداري، نظام مهندسي گلستان، 1394

 

دوره های آموزشی به عنوان مدرس:

 • برگزاري دوره اندازه­گيري ميداني دبي جريان (Field flow measurement)، معاونت پژوهشي دانشگاه گلستان، آذر 96
 • برگزاري دوره آموزشي الگوريتم بهينه سازي فاخته (Cuckoo Optimization Algorithm)، دانشگاه گلستان، ژورنال کلوپ دانشکده علوم ، ارديبهشت 1397
 • برگزاري پنل هفته پژوهش با عنوان راهکارهاي نجات خليج گرگان، پارک علم و فناوري گلستان

 

 

پژوهش ها:

Journal Papers

 

 1. Yeganeh-Bakhtiary A., Zanganeh M., Kazemi E., Cheng  L. and Abd Wahab A.K.(2012) “Euler-Lagrange two-phase model for simulating live-bed scour beneath marine pipelines”, Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE), In Press, ASME
 2. Zanganeh, M., Mousavi, S.J., and Etemad Shahidi .A (2009), “A Hybrid Genetic Algorithm-Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System for Prediction of Wave Parameters“ Journal  of Engineering Application of Artificial Intelligence (EAAI), ELSEVIER, 22, 1194-1202
 3. Zanganeh, M., Yeganeh-Bakhtiyari, Bakhtyar R. (2011)” Combined Particle Swarm optimization and Fuzzy Inference System model for estimation of current-induced scour beneath pipelines”. Journal of Hydro Informatics, IWA publishing, 44: 27-37.
 4. Zanganeh, M., Yeganeh-Bakhtiray. A., and Abd Wahab A.K.(2012) “Lagrangian coupling two-phase flow model to simulate current–induced scour beneath marine pipelines” Journal of Applied Ocean Research, ELSEVIER, Volume 38, Pages 64-73
 5. Ayoubloo M. K., Azamathulla H. Md., Jabbari E. and Zanganeh, M., (2011) "Predictive model-based for the critical submergence of horizontal intakes in open channel flows with different clearance bottoms using CART, ANN and linear regression approaches", Journal of Expert Systems with Applications, ELSEVIER, Volume 38, Issue 8, Pages 1011410123
 6. Kazemi E., Zanganeh M., Yeganeh-Bakhtiary A. and Houshangi H. (2012) “Two-Phase Flow Modeling of Bed-Load Transport Using A Lagrangian-Lagrangian Model”, International Journal of Maritime Technology (in Persian), 7(14): 71-87.
 7.  Zanganeh M., Yeganeh-Bakhtiary A. and Yamashita T. (2012) “ANFIS and ANN models for the estimation of wind and wave-induced current velocities at Joeutsu-Ogata coast”, Journal of Hydro Informatics, IWA publishing in press.
 8. Zanganeh, M., 2017. Simultaneous optimization of clustering and fuzzy IF-THEN rules parameters by the genetic algorithm in fuzzy inference system-based wave predictor models. Journal of Hydroinformatics, p.jh2017045.
 9. Zanganeh M., Hajmomeni A.” Modeling of Siltation at Bushehr Estuary by MIKE 21”, International Journal of Maritime Technology (in Persian), 23: 25-35.
 10. Zanganeh M., Meraji H.” Numerical modeling of dewatering system to construct pump basins in open sea water intake system by MODFLOW”, International Journal of water and Soil (in Persian), accepted
 11. Zanganeh M., Rastegar.A.” Estimation of Roughness Coefficient in Erodible Channels by ANNs and the ANFIS Methods”, Amir kabir University civil engineering  Journal (in Persian) accepted
 12. Zanganeh M.” Improvement of the ANFIS-based wave predictor models by the Particle Swarm Optimization”, Journal of ocean engineering and science, ELSEVIER, accepted.
 13. Zanganeh M.,2020” Multi-gene GP and GA-FIS Models for Estimating Roughness Coefficient in Erodible Channels", Water Science and Technology, Submitted.
 14. Zanganeh M. Chaji, 2020” Prediction of Short-term Sea Water Level Fluctuations at the Caspian Sea by an Integrated ApEn and PSO-ANFIS model ", Applied Soft Computing, Submitted,
 15. Zanganeh M., 2020” Estimation of Flushing Time in Semi-Enclosed Water Bodies through a Lumped and Distributed aspects (Case Study: Chabahar Bay)" International Journal of Maritime Technology (in Persian), , Submitted,
 16. Zanganeh M. Chaji, 2020” Integrated Approximate Entropy Model and ANNs to Predict Inflow at Gorganrood River ",”, Journal of Civil engineering (in Persian),Sharif University , Submitted,
 17. Zanganeh M., 2020” Numerical Simulation of Flood Inundation around Aq Qala Industrial state and Remedies for its Protection ", ”, Journal of Hydraulic engineering Technology (in Persian), , Submitted,

 

Book chapters and Conference Papers

 • Zanganeh, M., Mousavi, S.J., and Etemad- Shahidi .A (2006), “A Genetic Algorithm-Based Fuzzy Inference System in Prediction of Wave Parameters”, Paper No.63, ISBN, 978-3-540-34780-4, Pages 741-750, Springer, Dortmund, Germany, book chapter, Computational Intelligence, Theory and Applications
 • Zanganeh, M., Yeganeh-Bakhtiyari” Modeling of flow pattern around pipelines via Finite volume method”. Accepted Hydraulic conference, Tehran, 2011
 • زنگانه مرتضي، محمد عرب عامري، (1993)."مقایسه زوش بلوک هاي متناوب و روش SCS در تعيين سيلاب هاي طرح حوزه آبريز چنگلوله شهرستان مهران"، اولين کنفرانس علوم و مهندسي آب.
 • زنگانه مرتضي، عباس يگانه بختياري و تاکائوياماشيتا (1994)."تخمين سرعت جريان هاي ساحلي ناشي از طوفان با استفاده از مدل ترکيبي سيستم استنباط فازي و شبکه عصبي، دهمين کنگره بين المللي عمران، تبريز
 • زنگانه مرتضي، (1394)، "تخمين خيزاب ناشي از انتشار امواج در ساحل بوشهر"، چهاردهمين کنفرانس ملي هيدروليک، دانشگاه سيستان و بلوچستان
 • زنگانه مرتضي، (1394)، "تخمين ميزان بالاآمدگي آب در  منطقه نکا"، چهاردهمين کنفرانس ملي هيدروليک، دانشگاه سيستان و بلوچستان
 • امیر مقدم، مرتضي زنگانه، (1395)، "شبیه سازی اثرات افت ناگهانی سطح آب در رودخانه بر پایداری دایک ها با استفاده از نرم افزار Geostudio"، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهيد بهشتي
 • امیر مقدم، مرتضي زنگانه، (1395)، "شبیه سازی اثرات وجود زهکش بر پایداری شیروانی سد کبودوال با نرم افزارGeoStudioچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهيد بهشتي
 • مرتضي زنگانه، محمد عرب عامري، (1395)،" آناليز پايداري در مقابل چرخش سدهاي زيرزميني با استفاده از نرم افزار GeoStudio و مقايسه آن با نرم افزار PLAXIS"، پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک

 

 

Other Researches

 • Zanganeh, M.,Yeganeh, A., and Mousavi, Ymashita, T. and Khairi,A. , S.J., 2008,” Application of ANFIS Model in Prediction of Storm-Induced Coastal Currents”, Journal of Applied Ocean Research, ELSEVIER. Under revision,
 • Zanganeh, M., Yeganeh-Bakhtiray. A., “SPH-based Model to Simulate Flow Pattern around Offshore Pipelines near a Rigid Bed Journal of Hydro informatics, IWA, under revision
 • Zanganeh, M., Mousavi, S.J., and Etemad Shahidi, A. “Adaptive-Network Based Fuzzy Inference Systems Models Improvement via Genetic Algorithms and its Application in Waves Prediction’
 • M. Zanganeh, and S.H. Meraji, ”Optimal design of Cascade stilling basins by Particle Swarm Optimization”
 • Zanganeh, M. and Yeganeh, A.” Prediction of Nearshore currents by PSO-FIS-PSO in storm condition“

 

 • طراحی بهينه سيستم های برقابی و تعيين ظرفيت نصب نيروگاه ها با استفاه از مدل های شبيه سازی و بهينه سازی، دانشگاه علم و صنعت ايران، با راهنمايی دکتر سيد جمشيد موسوی، سد بختياری
 • طراحی بهينه سيستم های کنترل کننده ضربه قوچ با استفاده از مدل های بهينه سازی- شبيه سازی، دانشگاه علم و صنعت ايران، با راهنمايی دکتر محمد هادی افشار
 • ارزيابی عملکرد سازه کنترل سيلاب نوکنده با مدل بارش-رواناب توسعه داده شده HEC-HMS، اداره کل آبخيزداری و منابع طبيعی استان گلستان
 • ساماندهی روخانه زيارت گرگان با استفاده از مدل HEC-RAS، اداره کل آبخيزداری و منابع طبيعی استان گلستان
 • تهيه دستورالعمل اندازه­گيري ميداني دبي جريان، شرکت آب منطقه اي استان گلستان
 • مطالعات پتانسیل تغذيه مصنوعي در استان گلستان، 1396

 

 

كار ميداني  :

 •  مطالعات مکانيکی خاک در طراحی Wetland، استان کردستان
 • ساخت و کالیبراسيون دستگاه اندازه­گيري ميداني دبي جريان بر مبناي فلوم پارشال، وزارت علوم تحقيقات و فناوري (TRL 4)
 • ساخت کنتور آب کشاورزي ديجيتال در حالت کلي براي اندازه گيري در کانال هاي آب
 • طراحي و ساخت رم پمپ براي اولين بار در ايران

 

 

             

 


تعداد بازدید: 250