دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

معرفی

نام و نام خانوادگی: امید مهدویان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

سمت: کارشناس گروه برنامه، بودجه و تحول اداری

آدرس پست الکترونیکی: o.madavian@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 861