دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

تماس با ما - برنامه، بودجه و تحول اداری

شماره های تماس با دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه گلستان
 
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس
  1 دکتر کامل عبداله نژاد مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری   017-32303994
  2 حسین اسلامی رئیس برنامه، بودجه و تحول اداری   017-32303994
  3 امید مهدویان کارشناس برنامه، بودجه و تحول اداری   017-32303994

تعداد بازدید: 733