دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

معرفی مدیر

نام و نام خانوادگی: کامل عبداله نژاد

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: آمار

مرتبه علمی: استادیار

سمت: مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری


تعداد بازدید: 899