دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

وظايف مديريت برنامه،بودجه و تحول اداری

 

 • انجام كليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه.
 • همكاري با مديران و رؤساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه.
 • جمع‌آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه‌ها و اعتبارات مورد پيشنهاد.
 • تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي دانشگاه.
 • ابلاغ بودجه مصوب هر يك از واحدها (در صورت نياز) و نظارت بر حسن اجراي آن از طريق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحدها.
 • دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي.
 • ابلاغ بودجه مصوب به هر يك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره هاي سه ماهه به واحدهاي دانشگاه.
 • نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي بر حسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي دانشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها.
 • بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليت هاي جاري و عمراني.
 • مطالعه و بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدها و چگونگي گردش كار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.
 • انجام بررسي هاي سازماني به منظور برنامه ريزي و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه با همكاري مديريت امور اداري و پشتيباني.
 • مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور برنامه ريزي و تفكيك و تقسيم تصحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه.
 • برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري.
 • تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليت هاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط.
 • برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات دانشگاه.
 • مطالعه و بررسي در خصوص تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيأت امناء.
 • بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها.
 • تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها، نيروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه (پرسنلي و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت دانشگاه.
 • مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان غير آموزشي و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كاركنان مزبور.
 • مطالعه و بررسي و همكاري در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان.
 • تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل.
 • شركت فعال در شوراها، كميته ها و اظهارنظر پيرامون مسائل مربوط.
 • برنامه ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرايند آموزش تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري، ابتكار، خلاقيت و افزايش مشاركت و انعطاف سازماني.
 • برنامه ريزي و نظارت بر طراحي، بهينه سازي و انطباق نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالي.
 • انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني، ساختار نيروي انساني،‌ فرهنگ سازماني، سيستم‌ها و روشهاي مورد عمل در دانشگاه.
 • انجام طرح‌هاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئين نامه‌هاي داخلي دانشگاه با هدف ساده سازي و هماهنگ ساختن آنها.
 • برنامه ريزي و نظارت در زمينه بررسي سيستم ها، روشها و رويه هاي مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع، تسهيل در انجام كارها و انطباق با نيازهاي جديد.
 • پشتيباني، هدايت و نظارت بر فعاليت هاي بهره وري و تحول اداري دانشگاه.
 • برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات شوراها و كميسيون بهره وري و تحول اداري دانشگاه.
 • ارزيابي عملكرد و تهيه و تنظيم گزارش ادواري از اجراي برنامه هاي تحول اداري و بهره وري در دانشگاه.
 • اجراي برنامه هاي آموزشي، كارگاههاي آموزشي، برگزاري سمينار و گردهمائي در ارتباط با تحول اداري و بهره وري.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

تعداد بازدید: 378