دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

مرکز رشد دانشگاه گلستان در چارت سازمانی ایجاد شد

شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶

با پیگیری مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری در پنجاه و نهمین جلسه هیات اجرایی مرکز رشد دانشگاه گلستان با تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چارت سازمانی ایجاد گردید.


تعداد بازدید: 1523