دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

دوره آموزشی ضمن خدمت رفتار سازمانی2

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸

دوره آموزشی ضمن خدمت رفتار سازمانی2 در تاریخ 1397/9/14 برگزار گردید.


تعداد بازدید: 294