دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

معرفی کارشناسان

نام و نام خانوادگی: ملیحه مقصودلوباباخانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

سمت: کارشناس نظارت و ارزیابی

آدرس پست الکترونیکی دفتر: m.mbabakhani@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 1367