دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تماس با ما

شماره های تماس با دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه گلستان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 دکتر کامل عبداله نژاد مدیر دفتر نظارت و ارزیابی 017-58228779
2 مژگان الهامیان کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی 017-58228774

 


تعداد بازدید: 324