دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تماس با ما

شماره های تماس با دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه گلستان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس شماره داخلی
1 دکتر رحیم خباز مدیر دفتر نظارت و ارزیابی 017-38730000 253
2 مژگان الهامیان کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی 017-38730000 253

 


تعداد بازدید: 530