دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

اعضای شورای نظارت و ارزیابی

دکتر فرهاد یغمائی

دکتر مصطفی رقیمی

دکتر منوچهر بابانژاد

دکتر مهدی غفاری

دکتر غلامرضا خوش فر

دکتر رحیم خباز

دکتر کامل عبداله نژاد

دکتر آرش امینی

دکتر علی اکبر نجفی کانی

دکتر کیازند فصیحی


تعداد بازدید: 627