دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

اعضای شورای نظارت و ارزیابی

دکتر فرهاد یغمائی

دکتر مصطفی رقیمی

دکتر یدالله هزارجریبی

دکتر مهناز اقدسی

دکتر غلامرضا خوش فر

دکتر کامل عبداله نژاد

دکتر بهمن صحنه

دکتر سیدرسول داودی

دکتر محبوبه علیزاده صنعتی


تعداد بازدید: 234