گروه آموزشی زیست شناسی

افضل السادات برهانی

نام و نام خانوادگی

افضل السادات برهانی

درجه و تخصص

کارشناسی ارشد- فیزیولوژی گیاهی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه آزاد گرگان

سمت

کارشناس آزمایشگاه

ایمیل

afzalborhani@yahoo.com


تعداد بازدید: 765