گروه آموزشی زیست شناسی

اعظم قوی اندام

نام و نام خانوادگی

اعظم قوی اندام

درجه و تخصص

کارشناسی ارشد- سیستماتیک علوم گیاهی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه آزاد گرگان

سمت

کارشناس آزمایشگاه

ایمیل

 


تعداد بازدید: 726