گروه آموزشی زیست شناسی

مدیر گروه

احمد عبدل زاده

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش اکو فیزیولوژی گیاهی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زیست شناسی

مرتبه علمی

استاد

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه اوکایاما - کشور ژاپن


تعداد بازدید: 3054