گروه آموزشی زیست شناسی

رئوف مازندرانی

 

رئوف مازندرانی

کارشناسی ارشد- فیزیولوژی گیاهی

ایران- دانشگاه گلستان

کارشناس آزمایشگاه زیست میکروبی و ژنتیک

R.Mazandarani@gu.ac.ir

 

 

The efficacy of clove powder as an anesthetic and its effects on hematological parameters on roach (Rutilus rutilus)

M Sudagara, A Mohammadizarejabada, R Mazandarania, ...

Journal of aquaculture feed science and nutrition 1 (1), 1-5

 

 

Silver (I) thiosemicarbazone complex [Ag (catsc)(PPh3) 2] NO3: synthesis, characterization, crystal structure, and antibacterial study

AD Khalaji, E Shahsavani, N Feizi, M Kucerakova, M Dusek, ...

Comptes Rendus Chimie 20 (5), 534-539

 

 

Ultrasonic-bath-assisted preparation of mononuclear copper (I) thiosemicarbazone complex particles: Crystal structure, characterization and antimicrobial activity

AD Khalaji, E Shahsavani, N Feizi, M Kučeráková, M Dušek, ...

Comptes Rendus Chimie 20 (2), 125-131

 

 

CuO nanoparticles: preparation, characterization, optical properties, and antibacterial activities

AD Khalaji, Z Pazhand, K Kiani, P Machek, M Jarosova, R Mazandarani

Journal of Materials Science: Materials in Electronics 31 (14), 11949-11954

 

 

A new vanadium complex having [OVV (µ-O) 2VVO] core with anti-coplanar configuration: Synthesis, crystal structure, DFT calculation, antibacterial and a homogeneous catalyst …

V Mirdarvatan, B Bahramian, AD Khalaji, M Poupon, M Dusek, ...

Polyhedron 194, 114939

 

 

بررسي خاصيت ضد باكتريايي نانوذرات نقره و نانوكامپوزيت هاي پلي اتيلن-نقره

مریم ابارشی ، ایمان عبدی ، رئوف مازندرانی

کنفرانس علوم و فن آوری نانو

 

 

Copper (I) complex [Cu (Brcatsc)(PPh3) 2Cl] CH3CN: synthesis, crystal structural and antibacterial studies

E Shahsavania, N Feizia, AD Khalajib, R Mazandaranic

 

 

Synthesis, crystal structural and antibacterial studies of silver (I) complex with 3-phenylpropenalthiosemicarbazone

E Shahsavania, N Feizia, AD Khalajib, R Mazandaranic

 

 

جداسازی و همسان سازی پروموتور ژن RD29A آرابیدوپسیس‎

رئوف مازندرانی - محمدباقر باقریه نجار - مهناز اقدسی - هوشنگ علیزاده

اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

 

 

بررسی اثرضد باکتریایی فلفل دلمه ای علیه 6 گونه باکتری پاتوژن

فاطمه بهرامپور - مسعود گلعلی پور - رئوف مازندرانی

اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

 

 

Supplementation of two isolated sturgeon gut bacteria in diet of rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss ) larvae for promoting resistance in challenge with stress

R H. Jafaryan, Soltani, M., M azanderani

1 st International congress on Aquatic Animal Health Management and …

 

 

Effect of dietary prebiotic inulin on production and intestinal microflora density of juvenile Beluga, Huso huso

R Akrami, AM Hajimoradloo, A Matinfar, AM Abedian Kenari, ...

New Technologies in Aquaculture Development 2 (2), 1-11

 

 

تاثير پربيوتيک (prebiotic) اينولين (inulin) بر شاخص توليد و تراکم باکتريايي دستگاه گوارش فيل ماهيان (Huso huso) جوان پرورشي‎

مازنداني رئوف اكرمي رضا*, حاجي مرادلو عبدالمجيد, متين فر عباس, عابديان ...

فن آوريهاي نوين در توسعه آبزي پروري (شيلات) 2

 

 

استراتژيهاي نوين ميكروبي در مديريت پرورشي آبزيان

حجت ا.. جعفریان ، رئوف مازندرانی

   

تعداد بازدید: 810