گروه آموزشی زیست شناسی

نجمه اخلی

نجمه اخلی

کارشناسی ارشد- سیستماتیک علوم جانوری

ایران- دانشگاه آزاد دامغان

کارشناس آزمایشگاه های کارشناسی و ارشد جانوری 

Najmeh681@gmail.com

 

اخلي، ن؛ كمي، ح؛ شجيعي، ه ؛  افشين، ا(1390): مقدمه­اي بر زيست­شناسي سوسمار بدون دست و پا Pseudopus apodus در استان­هاي حاشيه جنوبي خزر.- دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، خلاصه مقالات كنگره بين­المللي بيولوژي كاربردي، 10 و 11 شهريور 1390، ايران- مشهد، صفحه21.

 

اخلي، ن؛ كمي، ح؛ شجيعي، ه(1391): مطالعه مورفومتريك و مريستيك سوسمار بدون دست و پا  Anguis colchica orientalisدر شمال ايران._ خلاصه مقالات نخستين همايش جانورشناسي يگانشي، ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، 7 الي 9 ارديبهشت 1391، صفحه 49.

 

علوی‌اندراجمی، س؛ كمي، ح؛  اخلی، ن(1393): مطالعه مورفولوژیک و مورفومتریک قورباغه درختی شرقی(Hyla orientalis) در استان مازندران.- خلاصه مقالات هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین­المللی زیست­شناسی ایران، دانشگاه خوارزمی کرج، ایران، 4 تا 7 شهریور 1393، صفحه 200.

- علوی‌اندراجمی، س؛ كمي، ح؛  اخلی، ن (1393): بررسي بيوسيستماتيکي قورباغه­درختي شرقي (Hyla orientalis) در شهرستان ساري.- اولين همايش جانور­شناسي کاربردي، 8 بهمن ماه 1393، دانشگاه فردوسی مشهد، صفحه 173 و 174.

130- علوی‌اندراجمی، س؛ كمي، ح؛  اخلی، ن (1393): بررسي مقدماتي توليد مثل قورباغه­درختي شرقي (Hyla orientalis) در شهرستان ساري.- اولين همايش جانور­شناسي کاربردي، 8 بهمن ماه 1393، دانشگاه فردوسی مشهد، صفحه 175 و 176.

امینی­فر، س؛ كمي، ح؛  اخلی، ن(1394): بررسی صفات مورفولوژیک و مورفومتریک قورباغه جنگلی Rana pseudodalmatina در استان گلستان.-  چکیده مقالات اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن­آورانه زیست­شناسی ایران، 2 آذر 1394، دانشگاه بابلسر، ص 97.

صباغی رستمی، ن؛ كمي، ح؛ اخلی، ن (1395): بررسی مقدماتی تولید مثل قورباغه جنگلی (Rana pseudodalmatina) در استان مازندران (شهرستان بهشهر).-  دومین همایش ملی علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، 29 و 30 اردیبهشت 1395، صفحه 462.

امینی­فر،س؛ كمي،ح؛ اخلی، ن(1395): اسکلتوکرونولوژی و بررسی رابطه بین سن و طول بدن قورباغه جنگلی (Rana pseudodalmatina) در استان گلستان.- دومین همایش ملی علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، 29 و 30 اردیبهشت 1395، صفحه 463.

- يدالله وند، ر؛ كمي، ح؛ كلباسي، م؛  اخلي، ن (1392):  مطالعه كاريولوژيك لاك پشت خزري(Mauremys caspica caspica) در استان هاي گلستان و مازندران.- همايش ملي علوم زيستي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان، 7 و 8 اسفند ماه 1392، صفحات 1- 9.

- اخلي، ن؛ كمي، ح؛ شجيعي، ه ؛  افشين، ا(1391): مقدمه اي بر زيست شناسي سوسمار Pseudopus apodus در استان هاي حاشيه جنوبي خزر(زير راسته سوسماران Sauria: خانواده Anguidae).- فصلنامه زيست شناسي جانوري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان، سال چهارم ، شماره چهارم ، تابستان1391، صفحات 1 تا 11 و 82 ،  ISSN:1735-9724 .

بشيري، ن؛ كمي، ح؛ اخلي، ن(1394): مطالعه مقدماتي زيست شناسي قورباغه مردابي(Pelophylax ridibundus) در شهرستان رودبار، استان گيلان.- فصلنامه علمي پژوهشي محيط زيست جانوري، سال هفتم، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحات 1 تا 10، شاپا 2008- 4218.

 

علوی‌اندراجمی، س؛ كمي، ح؛  اخلی، ن (1395): مطالعه ریخت­شناسی و ریخت­سنجی قورباغه­درختي شرقي (Hyla orientalis) در استان مازندران.- فصلنامه علمي پژوهشي محيط زيست جانوري، سال هشتم، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحات 83 تا 90 ، شاپا 2008- 4218.

 

امینی­فر، س؛ کمی، ح؛ اخلی، ن (1396): بررسی صفات مورفولوژیک، مورفومتریک و دوشکلی جنسی قورباغه جنگلی Rana pseudodalmatina در استان گلستان (Anura: Ranidae).- فصلنامه علمي پژوهشي محيط زيست جانوري، سال نهم، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحات 179 تا 184، شاپا 2008- 4218 .

صباغی­رستمی، ن؛ کمی، ح؛ اخلی، ن (1396): مطالعه تولیدمثل قورباغه جنگلی (Rana pseudodalmatina) در استان مازندران (شهرستان بهشهر).- فصلنامه علمي پژوهشي محيط زيست جانوري، سال نهم، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحات 137 تا 144، شاپا 2008- 4218


تعداد بازدید: 712