گروه هدایت استعدادهای درخشان

برگزیدگان مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی

دانشکده

گروه آموزشی

نام و نام خانوادگی

سال کسب افتخار

 رتبه

تصویر

علوم پایه آمار فرشته شیخ ویسی 97 14             
علوم پایه آمار امین المی خطبه سرا 95 و 94 8 و 12
علوم پایه آمار محدثه جلالی 92 24
علوم پایه آمار حسین مهاجر 89 4
علوم پایه آمار نرگس زینلی 89 35
علوم پایه آمار سیدرضا حسین شجاعی 87 6
علوم پایه ریاضی سوده سمیعی پاقلعه 92 28
علوم پایه فیزیک بهنام عقل لی 97 28
علوم پایه فیزیک حسین اله وردی 94 و 95 9 و 13
علوم پایه فیزیک محمد خلیلی 94 21  
علوم پایه زمین شناسی سیدمهدی شیرنگی 98 14
علوم پایه زمین شناسی بهزاد نصیری 98 31
علوم پایه زمین شناسی فاطمه صفایی فر 98 33  
علوم پایه زمین شناسی حسین کریمی 97 و 96 5 و 19
علوم پایه زمین شناسی مصعب رحمانی 95 20
علوم پایه زمین شناسی دانیال رجنی 95 23
علوم پایه زیست رویا حمیدی 92 7
علوم انسانی جغرافیا زهرا اسلامی 98 7
علوم انسانی جغرافیا فاطمه صفری 97 28
علوم انسانی ادبیات فارسی فاطمه قربانی 97 20
علوم انسانی ادبیات فارسی زهرا عجم 96 33
علوم انسانی ادبیات فارسی سعید صیامی 95 32
علوم انسانی ادبیات فارسی زینب سادات میر دیلمی 93 19
علوم انسانی ادبیات فارسی سعید سجاد پور 92 38
علوم انسانی ادبیات فارسی سعید مهری 91 2
علوم انسانی ادبیات فارسی اردشیر سنچولی 91 8
علوم انسانی ادبیات فارسی ندا بایزیدی 91 19
علوم انسانی ادبیات فارسی مطهره چوبینه 91 32
علوم انسانی ادبیات فارسی ایمان زرگران 90 1
علوم انسانی ادبیات فارسی نرگس شیخ 90 29
فنی و مهندسی برق حسین مسعودی 95 31

 


تعداد بازدید: 689