گروه هدایت استعدادهای درخشان

تاریخچه اهداف وظایف گروه

تاریخچه، اهداف و وظایف گروه

نقش مؤثر نیروی انسانی توانمند در توسعه پایدار کشور امری غیر قابل انکار است. در واقع، یکی از سرمایه ¬های اساسی هر کشور، وجود اندیشمندان و متخصصان علمی و دانشگاهی است که دولت می ¬تواند با بهره¬ گیری اصولی از ظرفیت¬های آنان، کشور را به سمت توسعه علمی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی سوق دهد. در این مسیر، شناسایی استعدادهای درخشان کشور و ارائه راهکارهای مناسب برای شکوفایی توانایی¬های این نخبگان، بسیار حائز اهمیت است. لذا ایجاد سازوکاری در سطح آموزش عالی به منظور برنامه¬¬ریزی سنجیده جهت شناسایی، حمایت و هدایت استعدادهای درخشان به سمت اولویت¬¬های راهبردی کشور، ضروری به نظر می¬¬رسد.
به منظور نیل به این هدف، طبق مصوبه مورخ 6/9/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی تحت عنوان "شورای هدایت استعدادهای درخشان" در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد تا به اموری نظیر تعیین سیاست¬ ها و راهبردهای عملیاتی، تصویب آئین ¬نامه¬¬های خاص استعدادهای درخشان، و اجرای طرح¬¬های آزمایشی شکوفاسازی استعدادهای درخشان در دانشگاه ¬ها و مؤسسات آموزش عالی بپردازد.
در جلسه مورخ 28/7/79 شورای هدایت استعدادهای درخشان، به منظور برقراری تسهیلات آموزشی و رفاهی برای دانشجویان ممتاز، طرح تشکیل دفاتر استعدادهای درخشان در دانشگاه ¬ها به عنوان یکی از ادارات زیرمجموعه معاونت آموزشی دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه گلستان به عنوان یکی از زیرمجموعه¬¬های معاونت آموزشی در سال 1389 تشکیل شد و اولین جلسه رسمی خود را به طور ویژه جهت بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان ممتاز تشکیل داد. این مرکز در حال حاضر مجموعاً حدود 190 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را تحت پوشش خود دارد.
رؤسای پیشین گروه از بدو تأسیس تاکنون عبارتند از :

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

سال های تصدی پست:

مهناز اقدسی

دانشیار

از  89/12/5   تا  92/12/18

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

سال های تصدی پست:

کامل عبداله نژاد

استادیار

از 92/12/19  تا  95/6/20

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

سال های تصدی پست:

کیازند فصیحی

استادیار

از 95/6/21  تا  95/12/21

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

سال های تصدی پست:

عزیز رحیمی

استادیار

از 95/12/22  تا  97/6/17

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

سال های تصدی پست:

حسن خندان فدافن

استادیار

از 97/6/18 تاکنون

 


تعداد بازدید: 404