گروه هدایت استعدادهای درخشان

رئیس و کارشناس گروه

نام و نام خانوادگی:

سمت اجرایی:

شماره تماس:

حسن خندان فدافن

رئیس گروه

  017-32254166

       

نام و نام خانوادگی:

سمت اجرایی:

شماره تماس:

ایمیل:

معصومه جهان تیغ

کارشناس

  017-32254166

talent@gu.ac.ir

       

نام و نام خانوادگی:

سمت اجرایی:

شماره تماس:

ایمیل:

نازنین مقصودلو

کارشناس

  017-32254166

talent@gu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید: 425