فراخوان های پذیرش بدون آزمون گروه هدایت استعدادهای درخشان

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان سال تحصیلی 1399-1400

فراخوان پذیرش بدون آزمون
۸ تیر ۱۳۹۹

تمدید فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه هنر اصفهان- سال تحصیلی 1399-1400

فراخوان پذیرش بدون آزمون
۳ تیر ۱۳۹۹

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی کرمانشاه- سال تحصیلی 1399-1400

فراخوان پذیرش بدون آزمون
۲۱ خرداد ۱۳۹۹

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه شهیدبهشتی- سال تحصیلی 1399-1400

فراخوان پذیرش بدون آزمون
۲۰ خرداد ۱۳۹۹

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه شهرکرد- سال تحصیلی 1399-1400

فراخوان پذیرش بدون آزمون
۲۰ خرداد ۱۳۹۹

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی- سال تحصیلی 1399-1400

فراخوان پذیرش بدون آزمون
۲۰ خرداد ۱۳۹۹

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه تبریز- سال تحصیلی 1399-1400

فراخوان پذیرش بدون آزمون
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش- سال تحصیلی 1399-1400

فراخوان پذیرش بدون آزمون
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی رشدیه - سال تحصیلی 1399-1400

فراخوان پذیرش بدون آزمون
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی کرمانشاه- سال تحصیلی 1399-1400

فراخوان پذیرش بدون آزمون
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱۲۳۴۵