اعضاء هیات علمی گروه مهندسی صنایع

سیدعباس حسینی جو
مهندسی صنایع
نورالدین دبیری
مهندسی صنایع
رحمت عرب
مهندسی صنایع
محمد مهاجر تبریزی
مهندسی صنایع
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشکده گروه آموزشی پست الکترونیک
سیدعباس حسینی جواستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی صنایع 
نورالدین دبیریاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی صنایع 
رحمت عرباستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی صنایع 
محمد مهاجر تبریزیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمهندسی صنایع